Motioner

Motioner till årsstämman 2015 lämnas senast 31 maj 2015 på kontakt@postiljonen15.se eller på lapp i brevlådan, B-porten. Styrelsen återkommer om datum och kallelse för årsstämman 2015.

Arkiv

19/5-2014

Nu ligger bokslutet för 2013 uppe här.

Föreningsstämma 10/6, kallelse kommer i brevlådan.

15/5-2013

Nu finns bokslut och budget uppe för genomläsning
inför stämman den 29/5 2013. Bokslutet 2012

Härmed kallas medlemmarna i Brf Postiljonen 15 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 19.00

PLATS: På gården

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Anmälan av protokollskrivare.
5. Val av justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
13. Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2013.
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och suppleant.
17. Val av valberedning.
18. Motioner enligt bilagor…
19. Stämmans avslutande.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Stockholm i maj 2013

BRF POSTILJONEN 15
Styrelsen

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud, som antingen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad

11/6-2012

Nu ligger bokslutet och revisionsberättelsen för 2011 uppe på sidan.
Du hittar den här. <=

7/4-2011

Motioner till föreningsstämman.

Den 9 juni är det föreningsstämma och motionerna måste vara inne senast 1 maj.
Kallelse kommer delas ut senare.

Vårstädning

I maj är det återigen dags för grovsopor. Liksom förra året läggs soporna ut i hörnet brevid grinden mot gatan.
Ni kan lägga ut soporna fr.o.m 3 maj.
På morgonen den 5 maj kommer sopbilen och plockar.

Ni som har ställt upp grejor på vinden utanför era förråd har nu ett ypperligt tillfälle att bli av med det.

OBS! Elektronik, kemikalier samt byggsopor får inte kastas i högen.

1/3-2011

INFORMATION OM LÄGENHETSNUMRERING

Den bostadslägenhet som du bor i på adressen Wollmar Yxkullsgatan 52 A resp B, 118 50 Stockholm, Postiljonen 15, har fått ett 4-siffrigt nummer utöver det gamla som finns på din ytterdörr.
Om det är här du är folkbokförd kommer Skatteverket under 2011 att efterfråga ditt lägenhetsnummer (4-siffriga) för att registrera detta i folkbokföringsregistret.
Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lagenhetsregistret.se
Information om folkbokföring finns på skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

10/11-2010

CONTAINER
Dags för städning igen. Allt gammalt bråte och skräp som skall kastas kan lämnas på gården till höger om stora grinden den 1 december. Container kommer och hämtar på morgonen den 2 december.
OBS! Elektronik, kemikalier samt byggsopor får inte kastas i högen.

BRANDVARNARE
Enligt svensk fastighetslag skall samtliga lägenheter vara försedda med en brandvarnare. Föreningen har köpt nya och resp lägenhet kan avhämta sin brandvarnare (gratis) onsdagen den 1 december mellan kl 18 – 19 i husets bastu.

RÅTTOR
Råttorna har flyttat in i vårt sophus – igen. Anticimex har varit här och i fortsättningen är det extra viktigt att när man slänger sin soppåse vara uppmärksam på att noga stänga locket efteråt på tunnan och se till att inget avfall hamnar på golvet.

PÅMINNELSE
Eftersom vi har fått fler nya boende i huset den senaste tiden (VÄLKOMNA önskar föreningen!) vill styrelsen gärna påminna/informera om vad som gäller angående kollektiva insatser. Varje lägenhet har ett nummer mellan 1 och 50. Under den veckan som lägenhetsnumret motsvarar veckonumret ansvar den lägenheten för att hålla rent på gården (sopa bort snö från trapporna, sopa rent på gården, kolla sophuset – se ovan ang råttor.. etc) samt meddela styrelsen om man noterar något som behöver åtgärdas (t e x byta glödlampor, laga något etc). Ev information om detta kan läggas i styrelsens brevlåda i B-porten.

Hälsningar från

Styrelsen i Brf Postiljonen 15

8/10-10

På förekommen anledning måste styrelsen informera om följande:

Enligt paragraf 29 i våra stadgar får man inte utföra ändring av
befintliga ledningar för…. gas… utan styrelsens tillstånd. Man får
alltså INTE byta ut sin gasspis mot elspis.
Detta för att elen i huset inte räcker till.
Det har tyvärr kommit till vår kännedom att detta nyligen har gjorts
på sådant sätt att brandfara förelegat.

Vid alla ombyggnationer i framtiden gäller därför att styrelsen skall
kontaktas först.

8/10-10

Våra brandvarnare börjar att ta slut och kommer att bytas ut då de är förbrukningsvaror.

5/5-10

Härmed kallas medlemmarna i Brf Postiljonen 15 till ordinarie årsstämma

TID: Onsdagen den 26 maj 2010, kl. 19.00

PLATS: På gården alt bastun

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Anmälan av protokollskrivare.
5. Val av justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
13. Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2010.
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och suppleant.
17. Val av valberedning.
18. Motioner enligt bilagor…
19. Stämmans avslutande.

Vi i styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman och att vi tillsammans känner ett ansvar för föreningens ekonomi och boendemiljö.

Stockholm i maj 2010

BRF POSTILJONEN 15
Styrelsen

Bokslut & budget finns här

21/4-10

Vårstädning.

I maj är det återigen dags för grovsopor. Liksom förra året läggs soporna ut i hörnet brevid grinden mot gatan.
OBS! akta blommorna.
Ni kan lägga ut soporna fr.o.m 4 maj.
6 maj kommer sopbilen och plockar.

18/2-10

INFORMATION OM LÄGENHETSNUMRERING

Den bostadslägenhet som du bor i på adressen Wollmar Yxkullsgatan 52 A resp B, 118 50 Stockholm, Postiljonen 15, har fått det nummer som nu finns på din dörr. Detta nummer kommer att finnas i det lägenhetsregister som Lantmäteriet just nu upprättar.
Om det är här du är folkbokförd kommer Skatteverket under 2010-2011 att efterfråga ditt lägenhetsnummer för att registrera detta i folkbokföringsregistret. Du behöver alltså inte göra något nu.
Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lagenhetsregistret.se
Information om folkbokföring finns på skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

14/2-10

Trappbelysningen har blivit opålitlig. Nya reläer är inköpta och kommer bytas 16/2 alt. 17/2.

17/12-09

Mail från Niklas:

Hej på er, jag har märkt att vi som har byggt balkong har
ett litet problem. Om man har ventilen öppen ovanför ena balkongdörren så bildas kondensvatten som lägger sig högst upp på dörrkanten. Min dörr har redan börjat släppa i färgen då vattnet förmodligen legat ett tag. Har nu stängt ventilen för att se om vattnet försvinner. Annars får vi nog torka ovansidan på dörren dagligen om den skall hålla i längden.

11/12-09

Avin för januari månad behöver inte betalas. Det har blivit fel hos ISS. Autogiro kommer inte att belastas för januari. Detta gäller endast medlemmar till föreningen.

7/10-09

Nya låsen installeras måndag 2:a november.

16/9-09

Januari 2010 kommer att vara avgiftsfri för våra medlemmar.

Råttbekämpning på gården pågår med hjälp av anticimex.

Container/sopberg för höststädning kommer att finnas på gården 13-14 oktober.

1/6-09

Nu finns bokslutet och nya budgeten för beskådning på dokumentsidan. snabblänk.

14/5-09

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009

Tid: Onsdagen den 10 juni kl 19.00

Plats: Vid vackert väder: på gården
I händelse av regn: i bastun
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan stämman.
Efter genomgången stämma bjuder föreningen på mingel med tilltugg.
Varmt välkomna för att ta del av all viktig information som rör vår fastighet!

Dagordning

14/5-09

I samband med städkvällen den 27 maj tänkte vi att vi skulle gå igenom alla cyklar som finns i och utanför vår fastighet. Vi är därför tacksamma om alla cykelägare märker upp sina cyklar. Övriga, omärkta, kommer vi att förvara under några månader (i händelse av att någon är bortrest eller inte tagit del av denna information) och därefter lämna till polisens hittegodsavdelning.
Eftersom föreningen bjuder på tilltugg, sallad och måltidsdryck efter städningen så blir vi glada om ni meddelar oss via kontaktformuläret eller brevlådan i B.porten, att ni tänker komma samt hur många personer ni blir så vi vet hur mycket vi skall handla.
Denna vecka avslutas arbetet med balkongerna. Så fr o m nu kommer det vara lättare för oss alla att sköta våra respektive städveckor. Glöm inte att informera oss via hemsidan om det är något ni tycker behöver åtgärdas.

14/5-09

HEJ ALLA TREVLIGA GRANNAR I BRF POSTILJONEN 15!
DAGS ATT GÖRA EN NOTERING I ALMANCKAN!!

ONSDAGEN DEN 27 MAJ KL 18.00 SAMLAS VI PÅ
GÅRDEN FÖR EN GEMENSAM STÄDKVÄLL.

EFTER AVSLUTAD STÄDNING BJUDER
FÖRENINGEN PÅ SALLAD, BRÖD OCH DRYCK
SAMT STÄLLER UT VÅR GRILL OM MAN VILL
KOMPLETTERA MÅLTIDEN MED KORV, KÖTT ELLER ANNAT.

SOPCONTAINERN KOMMER OCH HÄMTAR PÅ
MORGONEN EFTER.

Preliminär tidsplan inför balkongbygget.

v.5 VVS arbeten startar.
v.6 Inkörning av ställning samt uppmontering börjar, beräknas klart v.8.
v.7-8 Bilning samt gjutning påbörjas.
v.12 Bilning och gjutning slutförs samt nedmontering av ställning.
v.12-13 Montering av balkongplattor samt räcken.
v.14 Etablering av snickare samt påbörjning av dörrmontering.
v.19-20
Arbetet är slutfört, klart för besiktning.

För frågor om balkongbygget:

WMP Balkong
08-714 93 00